Säännöt

Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Luoteis-Uudenmaan Käyttökoirat, L-UKK ry ja sen kotipaikka on Vihdin kunta ja toimialueena Uudenmaan Kennelpiirin alue.

Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää ja ylläpitää koiraharrastusta ja koiramyönteistä asennetta sekä edistää ja tukea palveluskoirien käyttö- ja harrastustoimintaa Suomessa. Lisäksi yhdistys haluaa lisätä kiinnostusta palveluskoirakoulutukseen ja kilpailemiseen ja tehdä käyttö- ja palveluskoiratyötä tunnetuksi sekä työskennellä hyvän koiranpidon aikaansaamikseksi.


Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • järjestää koiraharrastukseen liittyviä koulutus-, valmennus- ja neuvontatilaisuuksia.
 • voi järjestää koiraharrastukseen liittyviä kilpailuja ja näyttelyitä.
 • voi julkaista omaa tiedotuslehteä joko sähköisenä tai painettuna.
 • toimii yhdessä muiden koiraharrastajien kanssa ja ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin.
 • voi liittyä jäseneksi kenneltoimintaa harrastaviin kansallisiin tai kansainvälisiin yhteenliittymiin.
 • antaa opastusta ja neuvontaa jäsenille.Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan:
 • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • järjestää keräyksiä ja arpajaisia
 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
 • harjoittaa kahvila- ja ravintolatoimintaa yhdessä toimipaikassa ja anniskelutoimintaa järjestämissään tapahtumissa.Yhdistyksen kieli on suomi.
 • Yhdistys on Suomen Palveluskoiraliitto ry:n ja Suomen Kennelliitto ry:n jäsen.
Jäsenet

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi tai perhejäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

 

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.
 Varsinaiset jäsenet, perheenjäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

 

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa ja jota kannattaa vähintään kolme neljännestä kokouksessa annetuista äänistä. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa. Eroamisesta täytyy ilmoittaa kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai hallituksen nimeämälle henkilölle (esim. jäsensihteeri) tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Yhdistyksellä on oikeus erottaa jäsen, jos jäsen:

 • on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
 • on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai
 • ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
 • Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole mitään oikeutta yhdistyksen omaisuuteen.

Liittymis- ja jäsenmaksu

Varsinaisilta- ja perhejäseniltä sekä kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kullekkin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja.

Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 4-8 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 varajäsentä.

 

Puheenjohtajan toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallituksen jäsenten toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika niin, että puolet jäsenistä ovat vuosittain erovuoroisia.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

 

Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä rahastonhoitajan yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi ja toimintavuosi on kalenterivuosi. Tilinpäätös annetaan toiminnantarkastajille
tarkastettavaksi hyvissä ajoin ennen yhdistyksen vuosikokousta.

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, perhejäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni.

 

Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Ylimääräinen kokous voidaan pitää kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kuudenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai sähköpostitse

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

11. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.